دکتر سید غیاث الدین طاهری دکتر سید غیاث الدین طاهری مدیرعامل
دکتر مهدی صفری رئیس هیأت مدیره
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی نایب رئیس هیأت مدیره
محمد تقی خانلو عضو هیأت مدیره
حبیب مزروعی عضو هیأت مدیره