محمد تقی خانلو

مدیرعامل
اسدالله عزیزآبادی رئیس هیأت مدیره
محمود قراگوزلو نایب رئیس هیأت مدیره
خانم حسینی عضو هیأت مدیره
فریبرز کریم پور عضو هیأت مدیره